Lãnh đạo các phòng thuộc Sở

        Xem với cỡ chữ    

I. Văn phòng Sở

Ông Mai Xuân Lạc
     
Chức vụ: Chánh Văn phòng
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.074
      IP Phone:  2606
      Điện thoại di động: 0914.239.889
      Email: lacmx@danang.gov.vn

Hồ Thị Thiên Trang
    Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
    Điện thoại cơ quan: 0236-3.898.176
    Điện thoại di động: 0987.876.557
    Email: tranghtt@danang.gov.vn

Trương Thị Quỳnh Trang
    
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.821.203
      Điện thoại di động: 0905.717.187
      Email:
trangttq@danang.gov.vn  

II. Phòng Kế hoạch Tài chính

Ông Lê Đức Hoàng
     Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
     Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.079
     IP Phone:  2607
     Điện thoại di động: 0914.111.724
     Email: hoangld@danang.gov.vn

Phan Thị Hường
     Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Kế toán Trưởng
     Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.079
     IP Phone: 
     Điện thoại di động: 0918.930.942
     Email: huongpt@danang.gov.vn

Ông  Võ Văn Dũng
      Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.079
      Điện thoại di động: 0914.062.215
      Email: dungvv1@danang.gov.vn

Ông  Đinh Lê Phi Hoàng
      Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.079
      Điện thoại di động: 0906.578.776
      Email: hoangdlp@danang.gov.vn

III. Thanh tra Sở

Ông Nguyễn Thanh Tịnh
     
Chức vụ: Chánh Thanh tra
      Điện thoại cơ quan: 0236- 886.761
      IP Phone:  2608
      Điện thoại di động: 0983.240.407
      Email: tinhnt2@danang.gov.vn

IV. Phòng Quản lý Văn hóa

Bà Dương Lê Phương
      Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý văn hóa
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.822.136
      Điện thoại di động: 0904.777.627
      Email: phuongdl1@danang.gov.vn

Phan Lê Quỳnh Anh
      Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.822.136
      Điện thoại di động: 0905.243.345
      Email: anhplq@danang.gov.vn

Ông Trần Văn Thôi
      Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.822.136
      Điện thoại di động: 0914.525.258
      Email: thoitv@danang.gov.vn

V. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

Bà Lê Thị Thu Trang
      Chức vụ: Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.832.253
      IP Phone:  2612
      Điện thoại di động: 0903.533.357
      Email: trangltt2@danang.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Nga
      Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
      Điện thoại cơ quan:0236-3.832.253
      Điện thoại di động: 0905.882.778
      Email: ngant4@danang.gov.vn

VI. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

 Lê Thị Mỹ Hạnh
    
 Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao
      Điện thoại cơ quan:0236-3.812.072
      Điện thoại di động: 0905.393.223
      Email: hanhltm@danang.gov.vn

Ông Trần Thế Tâm
    
 Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao
      Điện thoại cơ quan:0236-3.812.072
      Điện thoại di động: 0983.353.375
      Email: tamtt6@danang.gov.vn

 

 

 
   

 

 
   
   
   
   

 

 
   
   
 

  

Liên kết website
7 4 8 8 2 5 4
Hôm nay: 8200
Tháng này: 87854
Tổng cộng: 7488254