Lãnh đạo sở

        Xem với cỡ chữ    

 

Ông Huỳnh Văn Hùng
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.070
      IP Phone:  2601
      Điện thoại di động: 0914.169.339
      Email: hunghv2@danang.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hội An

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.071
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0935.155.889
      Email: annth11@danang.gov.vn

 

Ông Hà Vỹ

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.889.062
      IP Phone: 2602
      Điện thoại di động: 0903.517.112
      Email: vyh@danang.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Trọng Thao

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236.3.888.428
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0905.290.341
      Email: thaont5@danang.gov.vn

 
   


I. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở 

1.
Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở: 

   - Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, phân bổ ngân sách huấn luyện và đào tạo vận động viên thành tích cao.

2. Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở

   - Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng, đối ngoại, xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, trò chơi điện tử không kết nối mạng, bản quyền tác giả, thư viện, gia đình, công nghệ thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời thư góp ý của tổ chức, công dân qua email của lãnh đạo thành phố và Sở, khoa học, công nghệ, môi trường, Trưởng ban biên tập Website của Sở, quản lý nhà nước đối với các hội, chi hội về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

3. Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở

  - Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa cơ sở, nếp sống văn hoá văn minh đô thị, thông tin cổ động tuyên truyền, triển lãm, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, quản lý quảng cáo, đặt đổi tên đường, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

4. Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở

  - Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tổ chức thi đấu, an ninh, quốc phòng, bảo vệ bí mật nhà nước, pháp chế, thanh niên, phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy, quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, liên đoàn về thể thao.-

 

II. Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp: 

+ Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở:

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị sự nghiệp:

+ Văn phòng Sở

+ Phòng Kế hoạch Tài chính

+ Bảo tàng Đà Nẵng

+ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

+ Bảo tàng Mỹ thuật

+ Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc:

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình

+ Nhà hát Trưng Vương

+ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

+ Thư viện Khoa học tổng hợp

+ Website của Sở.

+ Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc:

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Thanh tra Sở

+ Phòng Quản lý Văn hóa

+ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố

+ Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

+ Phòng Quản lý Thể dục thể thao

+ Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng

+ Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao.

 

  

Liên kết website
5 1 3 9 2 8 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 41519
Tổng cộng: 5139283