Sơ đồ và cơ cấu tổ chức
A+ | A | A-
Ngày đăng: 04/06/2019

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
 


B. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Các đơn vị sự nghiệp.

C. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ:

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Vị trí và Chức năng:

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp thành phố.

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự quản lý chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Khoản 16, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về du lịch).

II/ VĂN PHÒNG SỞ:

1. Tham mưu công tác pháp chế: Chủ trì rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản chồng chéo, không phù hợp; tham mưu thực hiện ngày pháp luật và công tác bồi thường nhà nước.

2. Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và những quy định khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

3. Tham mưu công tác đối ngoại; phối hợp các phòng, ban, đơn vị thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của lãnh đạo Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng lịch công tác, chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm; đề xuất 03 nhiệm vụ trọng tâm của Sở.

5. Theo dõi, tổng hợp công tác nghiên cứu khoa học và việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của ngành; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị góp ý chương trình, kế hoạch, đề án chung của ngành.

6. Chuẩn bị các cuộc họp của Sở; tổ chức và làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp giao ban, họp cơ quan và một số cuộc họp chuyên đề quan trọng theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

7. Tham mưu công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và phát triển mạng thông tin nội bộ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực quản lý của Sở.

8. Tham mưu thực hiện và tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp hạng hàng năm về công tác CCHC, dân chủ cơ sở, kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

9. Thực hiện các nghi thức của cơ quan Nhà nước, công tác lễ tân, tiếp khách, thủ tục khánh tiết trong các ngày lễ, tết; xây dựng cơ quan văn hóa.

10. Tham mưu và triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; bảo quản, sử dụng con dấu của Sở; quản lý các tài liệu mật theo đúng quy định của Nhà nước; hướng dẫn và kiểm tra thực hiện lập hồ sơ công việc và thể thức văn bản.

11. Quản lý cơ sở vật chất và tài sản; sửa chữa, mua sắm, bảo quản trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, thực hiện công tác phục vụ hàng ngày và đột xuất của Sở. Quản lý xe, xăng, đảm bảo phương tiện đi lại công tác của Sở và đảm bảo các yêu cầu hậu cần khác cho hoạt động và công tác của cơ quan.

12. Phụ trách công tác an ninh, trật tự, bảo vệ cơ quan; phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy.

13. Tham mưu công tác tổ chức bộ máy theo phân cấp quản lý.

14. Tham mưu công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp; thực hiện công tác tiếp nhận, hợp đồng lao động; tuyển dụng công chức, viên chức và phân công, bố trí công tác công chức, viên chức và người lao động.

15. Tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; triển khai thực hiện đánh giá công chức, viên chức, kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác.

16. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phối hợp với các phòng, ban trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành văn hóa, thể thao và gia đình.

17. Lập thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, đi nước ngoài và quản lý cán bộ đi công tác, đi nước ngoài.

18. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tham mưu xét công nhận các sáng kiến, ý tưởng của công chức, viên chức và người lao động.

20. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy chế phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí và thực hiện chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

21. Chủ trì thực hiện công tác quốc phòng toàn Sở như xây dựng lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị, động viên, tuyển quân và kế hoạch phòng thủ.

22. Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác thanh niên, xây dựng chương trình phát triển thanh niên thuộc phạm vị quản lý của ngành.

23. Lập thủ tục thành lập các ban chỉ đạo, hội đồng của Sở và tham mưu cử công chức, viên chức tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của UBND thành phố và các sở, ban, ngành.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III/ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH : 

1. Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Thực hiện công tác thống kê về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. theo quy định của nhà nước.

4. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức hướng dẫn thực hiện những chủ trương, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

5. Phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, tham gia thẩm định, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư về văn hóa, thể dục thể thao và gia đình. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư hoặc điều hành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.

6. Lập kế hoạch thu chi ngân sách cho toàn ngành; phối hợp với cơ quan tài chính điều hành ngân sách của ngành, gồm: dự toán, quyết toán và chấp hành ngân sách.

7. Trực tiếp thực hiện công tác kế toán tài chính, các khoản kinh phí phát sinh tại cơ quan Sở.

8. Tham gia quản lý công tác xây dựng cơ sở vật chất của ngành; theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.

9. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và kiểm tra thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IV/ PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HOÁ:

1. Về di sản văn hoá

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt.

b) Tham mưu chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa:

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương;

- Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương.

- Quản lý, hướng dẫn tổ chức và kiểm tra các hoạt động bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương.

- Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

c) Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

d) Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp thành phố; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt.

đ) Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích thành phố ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

e) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương.

f) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp thành phố, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương.

g) Tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp thành phố, bảo tàng cấp thành phố và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương.

h) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp thành phố và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

2. Về nghệ thuật biểu diễn

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương.

đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương.

e) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa phương.

g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

3. Quản lý karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương

a) Tham mưu và tổ chức thực hiện quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định nhà nước.

b) Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường vi phạm quy định của Nhà nước theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, thực hiện đúng quy định nhà nước về điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương.

4. Về điện ảnh

a) Tham mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang.

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương  sản xuất hoặc nhập khẩu.

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

5. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp thành phố.

b) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật.

c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp thành phố; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh theo phân cấp quản lý.

e) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

6. Về quyền tác giả, quyền liên quan

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương.

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Về văn học

a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Về thư viện

a) Tham mưu Giám đốc Sở để chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp thành phố theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

9. Về quảng cáo

Tham mưu công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố theo quy định; thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn thành phố.

10. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác xuất nhập khẩu văn hoá phẩm.

11. Tham mưu công tác đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố. 

12. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác liên kết với các ngành, các địa phương trong và ngoài nước về phát triển văn hóa.

13. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa - nghệ thuật; theo dõi việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Đấu tranh phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

14. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thành phố thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

 

V/ PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ VÀ GIA ĐÌNH: 

1. Về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động, phát triển sự nghiệp văn hóa cơ sở

a) Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cổ động trực quan về chính trị; quản lý công tác xã hội hóa trong hoạt động tuyên truyền, cổ động và phát triển sự nghiệp văn hóa.

b) Hướng dẫn nội dung tuyên truyền cổ động cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Thẩm định, tham gia thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các nội dung về cấp phép tuyên truyền cổ động trực quan.

c) Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

2. Về thiết chế văn hóa cơ sở

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Tham mưu công tác quản lý, chính sách hỗ trợ, phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở;

d) Theo dõi, thống kê, cập nhật các số liệu về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

3. Về công tác quản lý lễ hội

a) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản triển khai các quy định về nghi thức nhà nước về công tác tổ chức Lễ hội.

b) Hướng dẫn tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức lễ hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội.

c) Tham mưu UBND thành phố cấp giấy phép tổ chức lễ hội theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

4. Về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

a) Tham mưu kế hoạch dài hạn và hàng năm về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

b) Chủ trì thực hiện quy chế phối hợp, chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ban hành.

c) Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp thành phố. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố.

d) Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn việc xây dựng các danh hiệu văn hóa của Phong trào.

đ) Tham mưu công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định, đánh giá việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ sở.

5. Về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị

a) Tham mưu các quy định, chính sách, kế hoạch dài hạn theo từng giai đoạn và hàng năm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

c) Tổng hợp, thẩm định và trình UBND thành phố công nhận kết quả thực hiện các mô hình của Đề án.

d) Tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

6. Về thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương trong công tác hướng dẫn tuyên truyền và các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng.

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn thành phố.

7. Về công tác Gia đình

a) Tham mưu các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

c) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam.

d) Tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

đ) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

e) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

g) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

h) Tham mưu công tác phối hợp liên ngành về các lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình, trẻ em, phụ nữ, công tác bảo vệ nhân quyền trong lĩnh vực gia đình.

8. Tham mưu thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn mới".

9. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, Cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ làm công tác gia đình quận, huyện, phường, xã về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

10. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thành phố thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

11. Chủ trì tham gia các hoạt động phối hợp liên trong các lĩnh vực: Giảm nghèo, Giáo dục - Đào tạo, Nông dân, Biên phòng, An toàn giao thông, Y tế…

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


VI/ PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO: 

1. Về lĩnh vực thể dục thể thao cho mọi người

a) Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương; hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; phối hợp với các hiệp hội, liên đoàn thể thao thành phố, quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng thành phố. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan soạn thảo điều lệ và giám sát chỉ đạo công tác tổ chức thi đấu giải Đại hội TDTT thành phố, vô địch từng môn thể thao cấp thành phố.

đ) Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải thi đấu khu vực, toàn quốc về thể dục thể thao quần chúng khi được cấp có thẩm quyền giao.

e) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống.

g) Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao… trên địa bàn thành phố; quản lý nhà nước về công tác chuyên môn đối với các hội, tổ chức phi chính phủ, liên đoàn thể thao có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố.

h) Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp xây dựng các tiêu chí, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn thành phố.

i) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng, các tổ chức đóng trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện  giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

k) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ về thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố.

l) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ làm công tác thể thao quận, huyện, phường, xã về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Về lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và nâng cao thành tích các môn thể thao trình UBND thành phố. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở kế hoạch ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao thành tích cao;

c) Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chế độ đặc thù, chính sách đãi ngộ và các chế độ chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao thành tích cao của thành phố;

d) Thẩm định, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, kế hoạch tập huấn và thi đấu của các đội tuyển thể thao của thành phố;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quyết định cử các đội tuyển, đội tuyển trẻ tham gia tập huấn và thi đấu các giải thể thao trong và ngoài nước.

e) Theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời cho Giám đốc Sở quá trình tập huấn, chuẩn bị thi đấu và kết quả thi đấu của các đội tuyển thể thao thành tích cao;

g)  Quản lý, chỉ đạo các Trưởng bộ môn xây dựng kế hoạch phát triển các môn thể thao theo kế hoạch và chỉ tiêu kinh phí tham gia các giải thể thao quốc gia hàng năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính kiểm tra chương trình, kế hoạch, kinh phí tham gia các giải quốc gia, khu vực và quốc tế theo kế hoạch đã được duyệt;

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các giải thi đấu quốc gia, khu vực, quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

k) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

l) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác liên kết với các ngành, các địa phương trong và ngoài nước về phát triển thể thao thành tích cao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 VII/ THANH TRA SỞ:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

6. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị đó.

7. Giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

8. Giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao và theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện

 
 
 
Lượt truy cập: 357,262 Hôm qua: 509 - Hôm nay: 114 Tuần này: 3,910 - Tuần trước: 1,157 Tháng này: 53,860 - Tháng trước: 16,999 Online: 19

Quảng cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang